Zahrady

Principy zahradní architektury

Zahradní architektura podléhá stejně jako ostatní příbuzné profese určitým normám a pravidlům. Na jedné straně se jedná o umění a design, na druhé o inženýrský konstruktivismus. Úkolem architekta je pak oba póly spojit do konečného díla.

Málokterá zahrada je dokonale izolovaný prostor za vysokými zdmi. Často existuje pohledové propojení s okolní krajinou nebo sousedními zahradami. Přirozenou součástí zahrady jsou i budovy, například obytný dům. Jak okolí, tak především dům mají svůj styl a charakter, který může být nevýrazný, ale také velmi vyhraněný. Správně chápaná a navržená zahrada by měla na takový styl navazovat a motiv dále rozvíjet, a se svým okolím vhodným způsobem komunikovat.

Jezírko schované v záplavě vodní i suchozemské květeny. Přes vodu, naproti fotografovi, je prameniště z nerezové trubky a kaskáda dvou lagun s vodopády. Na jezírko je výhled z domu v levé části snímku.

Zahradní architektura a umělecká jednota

Cílem je umělecká jednota (gesamtkunstwerk), kdy dům, zahrada a potažmo i okolí vytváří jednotné dílo, u kterého je definován styl. Nejde o nějaký přísný akademický kánon, ale spíše o schopnost, jak pomocí harmonie nebo kontrastu vystihnout a zdůraznit (nebo také potlačit) určité typické znaky. Toto pravidlo by mělo zastřešovat všechny zahradní úpravy a být jakousi nedotknutelnou hodnotou, od které se vše odvíjí. Umělecká jednota byla dovedena k dokonalosti v epoše baroka a ne nadarmo se říká, že každý velký umělecký sloh jde k baroku.

Zahrada s nízce sečeným trávníkem obklopená vzrostlými stromy. Od domu vede kameny dlážděná ceesta k malé fontánce. Na celou scénu je pohled z malé dřevěné terasy se zahradním nábytkem, odkud je fotka pořízena. Přesně to vyjádřil legendární zahradní architekt a tvůrce parku ve Versailles LeNotre: „Celek se skládá z jednotlivých vysoce cenných prvků, které jsou však celku umělecky podřízeny; zároveň však celek nemůže bez těchto prvků existovat.“ Až do konce 19. století toto pravidlo fungovalo, s nástupem modernismu a funkcionalismu však zahradní architektura již neudržela krok. Zahrady 20.a 30. let 20. století proto patří k nejhorším v dějinách vůbec! Dnes je někdy situace spíše opačná...

Uměleckou jednotu dosahujeme dnes nejrůznějším způsobem. Mezi hlavní patří opakování materiálů, tvarů a barev z domu v zahradě a naopak přiblížení zahradních prvků co nejvíce k domu. Smyslem je prolnutí obou sfér, kdy zeleň vchází do domu a obytná funkce se rozšiřuje do zahrady. Výborným příkladem propojení domu a zahrady je terasa, která se využívá i ke stolování, odpočinku a podobně.

Zahrada jako nový životní prostor

Na rozdíl od běžné budovy má zahrada zpravidla přednost v tom, že má mohutnější rozměry. Pocit svobody a nezávislosti je spojen s vnímáním prostoru, a v dnešním stále stísněnějším světě je tak i významnou psychologickou kvalitou. Proto si velikosti zahrady považujme a snažme se ji spíše zdůraznit nežli potlačit. K tomu nám slouží především velké a volné plochy a průhledy. Průhled je koridor ohraničený vyšší zelení, kterým běží náš pohled do dáli.

Proporce v zahradní architektuře

Zatravněná plocha zahrady s jezírkem a domem uprostřed. Jezírko opticky odpovídá velikosti domu a dodává tak celému prostoru dostatečné proporce. Důležitým kritériem pro vědomé i podvědomé pocity je většinou vztah mezi hmotou domu a velikostí zahrady. Častým problémem však bývají i proporce jednotlivých zahradních struktur jako je pergola, bazén, odpočivadlo, trávník, záhony, stromy a mnoho dalších vzhledem k sobě navzájem nebo k zahradě jako celku. Proto vnímáme zahradu jednou jako přeplácanou a jindy jako prázdnou. Smyslem je opět nalézt rovnováhu mezi hmotami. V krajině se jako optimální uvádí poměr 2:3 mezi plochou volnou a porostem dřevin. Na zahradách se podle toho však nelze řídit, protože jsme limitováni velkým množstvím dalších faktorů. Především je to plocha zahrady samé a na ní umístěného domu. Pak ještě chceme dostačující místo pro trávník, jezírko, záhonek s květinami - a rychle zjistíme, že na keře nebo dokonce stromy už mnoho nezbývá.

Jsou to tedy především vertikální hmoty mohutnějších dřevin, pro které se těžko hledá místo. Do jisté míry se dají nahradit pergolami, trelážemi a podobnými oporami pro popínavé rostliny, které nám dojem výšky a hmoty zajistí. Přesto se ale snažme i do menších zahrádek umístit alespoň jeden méně vzrůstný strom a několik zajímavých keřů.

Zahradu tedy nelze plánovat pouze na plochém půdoryse projektu, ale musíme si ji stále představovat i ve třetí dimenzi. S tím souvisí i střídání světla a stínu na zahradě, které vedle budov a staveb zajišťuje především vyšší zeleň. Pokud je plocha vystavena velkému žáru po celý den, není to zcela vyhovující. Předně se tak ochuzujeme při výběru o celou a krásnou skupinu stínomilných a podrostových rostlin. Dále nám zahrada neúměrně vysychá a neposkytuje příjemná letní zákoutí. Střídání světla a stínu nám velmi zvýrazňuje kompozici, postupující stín je zajímavým a dynamickým elementem.

Kompozice v zahradní architektuře

Zahrada by měla mít dobrou kompozici. Je to široký pojem, který zahrnuje vhodné a krásné rozmístění jednotlivých prvků v rámci celé zahrady, ale i detailní řešení trvalkového záhonu se všemi rostlinami. Kompozici chápeme nejsnadněji při pozorování z určitého místa. Za tím účelem se v zahradní tvorbě mluví o „zarámování“ určité scenérie. Jde vlastně o živé obrazy, které komponujeme jako obrazy pravé. Zřejmě proto byli v minulosti někteří malíři i výbornými tvůrci parků. Součástí správné kompozice je i pravidlo „zlatého řezu“. Oč jde? Věděli to již Staří Římané, že není vhodné umisťovat dominantní linie a body do středu, a proto byl vytvořen a matematicky definován poměr velikosti mezi dvěma rozměry. Pro představu je to vztah jako je mezi kratší a delší stranou na listu papíru A-4.

Barevný plánek domu s velkou terasou, jezírkem a okrasnou i užitkovou zahradou. Celý pozemek a tedy i pohled do domu je krytý stromy a dalšími vysokými dřevinami. Na zahradě proti domu je také pergola vedle níž pramení potok, který dále teče do jezírka.